Podmínky 2019

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE

1. Zadávání inzerátů
a) Inzeráty se přijímají formou osobní nebo písemné objednávky se všemi náležitostmi (zejména:
obchodní firma objednavatele, jeho sídlo, IČ, DIČ).
b) Potvrzení o termínu zveřejnění inzerátu a kalkulaci ceny vystaví vydavatel pouze na žádost klienta.
c) Jako grafické podklady pro inzerci lze přijmout elektronická data ve formátech: tiskové pdf (CMYK
– 300 dpi), eps (křivky), cdr (ve verzi 11 a nižší – křivky), jpg (CMYK – 300 dpi).
d) Uzávěrka inzerce je vždy ve čtvrtek do 12.00 hodin.
e) Příjem inzerce po uzávěrce je možný pouze dle možností vydavatele a je zpoplatněn 10% ceníkové
ceny
f) Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je odpovědný zadavatel.
g) NESON s.r.o. neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinna
zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
2. Uzavření smlouvy a rámcová smlouva
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky (písemně přímo na objednávku nebo jiným
obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky, je za uzavření smlouvy
považováno uveřejnění inzerátu.
b) Pokud má objednavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu
plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít rámcovou smlouvu.
c) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, když budou uveřejněny
inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu během časového období
uvedeného v rámcové smlouvě.
d) Objednavatel je oprávněn objednat další inzeráty nad rámec dohodnutého rozsahu plochy nebo
dohodnutého počtu inzerátů. Poté náleží objednavateli vyšší sleva.
3. Umístění a úpravy inzerátu
a) Pokud není dohodnuto jinak, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu.
b) Pokud není výslovně dohodnuto umístění, kde mají být inzeráty uveřejněny, o umístění rozhodne
NESON s.r.o.
c) NESON s.r.o. si vyhrazuje právo vkládat inzeráty dle potřeby vydavatele a to v obou sešitech.
d) Inzeráty jsou podle možností uveřejněny v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.
e) Inzerent si může za konkrétní umístění inzerátu připlatit dle přiloženého ceníku.
f) Pokud zadavatel písemně objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním
rozměrům inzerce, nebo rozměr neuvede, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému
rozměru dle ceníku, a tak také účtován.
g) NESON s.r.o. si vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerátu podle platných pravidel českého
pravopisu.
4. Cena a platební podmínky
a) Základní cena inzerátu se stanoví podle ceny konkrétního formátu nebo vynásobením základní
sazby, počtu sloupců a výškou inzerátu v centimetrech.
b) Konečná cena je cena po přičtení všech příplatků a po odečtení slev.
c) Inzeráty je možné platit hotově, složenkou nebo bankovním převodem, a to na základě zálohové
faktury (platba předem) nebo na základě daňového dokladu (platba po zveřejnění). NESON s.r.o.
si vyhrazuje právo požadovat platbu předem.
d) Při zrušení inzerátu zadavatelem ve lhůtě 7 dnů a méně před zveřejněním bude NESON s.r.o.
účtovat stornovací poplatek 20% z konečné ceny inzerátu.
e) Příplatek za příjem inzerce po uzávěrce je zpoplatněn 10 % z ceníkové ceny.
f) Cena PR článku je stejná jako cena plošné inzerce v uvedeném rozměru.
g) V případech, kdy objednavatel (zejména reklamní a mediální agentury) objednává inzerci pro
účely třetí osoby, nemá nárok na ceníkové slevy, agenturní provize činí 15%.
h) NESON s.r.o. si vyhrazuje právo stanovit na inzeráty smluvní ceny.
5. Vracení podkladů a korektura nátisku
a) Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí jen na vyžádání.
b) Obtahy vyrobeného inzerátu budou poskytnuty zadavateli pouze na jeho výslovné přání. Pokud se
zadavatel k provedené grafické úpravě – korektuře – v dohodnutém termínu nevyjádří, nebude
inzerát zveřejněn.
6. Inzerát uveřejněný pod značkou
a) NESON s.r.o. je povinna shromažďovat a předávat zadavateli došlé odpovědi průběžně v období
čtyř týdnů ode dne zveřejnění. Po uplynutí této lhůty není povinna došlé odpovědi evidovat, ani
uchovávat.
7. Právo odmítnout inzerát                                                                                                                                                a) NESON s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo
formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže
poškozuje dobré jméno vydavatele.
b) NESON s.r.o. je povinna oznámit odmítnutí inzerátu zadavateli do dvou dnů od obdržení
objednávky a není povinna tuto skutečnost zdůvodňovat.
c) NESON s.r.o. si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který je v prodlení
s placením faktur za dříve zveřejněnou inzerci, eventuálně pozastavit plnění až do zaplacení
dlužné částky. Toto opatření může NESON s.r.o. uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní
kampaně, kdy inzerent průběžně neplní své závazky.
8. Neplnění zakázky
a) Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti za plnění závazků a poskytování
náhrad za vzniklé škody.
9. Reklamace
a) V případě zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného zveřejnění inzerátu má zadavatel
nárok na slevu, a to v rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. Výjimečně lze vadu
kompenzovat též náhradním otištěním.
b) Pokud zadavatel převezme odpověď na inzerát zveřejněný pod značkou, nárok na reklamaci
zaniká.
c) Inzerci je možné reklamovat ve lhůtě 14 dnů po jejím zveřejnění, a to písemně na adresu
vydavatele.
d) V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou nedostatky při sazbě či tisku, které nebyly zjevně
rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo na náhradní
otištění.