Nechají zastupitelé jatka finančně vykrvácet?

V minulém čísle jsme na první straně zveřejnili vyjádření znojemského advokáta a zastupitele Pavla Nevrkly (Piráti), nazvané Jatka na pokračování aneb Problematická smlouva. V této souvislosti jsme obdrželi repliku Jiřího Kúna, jednatele společnosti K-Produkt Holding, s.r.o., kterou z hlediska informační vyváženosti považujeme za natolik závažnou, že ji zveřejňujeme v plném znění.


V článku jsou interpretovány osobní závěry zastupitele Pavla Nevrkly ohledně areálu bývalých jatek na Průmyslové ulici ve Znojmě, který je od 30. ledna 2014 ve vlastnictví naší společnost K-Produkt Holding. Naše společnost považuje za nezbytné se k tomuto příspěvku vyjádřit a reagovat tak na některá tvrzení, která nepovažujeme za zcela korektní. Shledáváme totiž nezbytným konkretizovat některé další veřejně dostupné skutečnosti, jež se v tomto příspěvku překvapivě vůbec neobjevují. Uvedení věcí na pravou míru považujeme v dané situaci za prospěšně pro všechny zainteresované strany.

Naše společnost odkoupila areál bývalých jatek v roce 2014 s vážným záměrem na jeho zásadní revitalizaci na moderní dřevozpracující závod.  Z příspěvku pana zastupitele Nevrkly by ale čtenář mohl nabýt mylného dojmu, že z naší strany byly zakoupeny stavebně připravené pozemky o rozloze 8 185 metrů čtverečních, na kterých mohla být okamžitě zahájena nová výstavba.

Objekt s nefunkčními budovami za osm milionů nikdo nechtěl

Tak tomu ovšem nebylo.

Nejprve si dovolíme citovat z tiskové zprávy města Znojma ze dne 10. října 2013.

„Znojemská jatka byla dlouhodobě nevyužita a chátrala. Na vině byly majetkové spory, které pramenily z rozhodnutí Města zapojit se v devadesátých letech do projektu výstavby nových jatek. Tyto spory byly definitivně vyřešeny až v loňském roce. Po vyřešení majetkových sporů jsme intenzivně hledali potenciálního investora. Znalecký posudek tvrdil, že jatka mají cenu osm milionů korun. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by objekt a pozemky za tuto cenu koupil,“ prohlásil tenkrát znojemský starosta.

Předmětem prodeje byl tedy areál – zastavěný nefunkčními budovami bývalých jatek, které byly ve zcela dezolátním stavu –, o který neprojevil nikdo jiný zájem.

Předtím, než vůbec mohla být zahájena výstavba, muselo dojít k odstranění původních objektů, jemuž předcházelo vydání demoličních výměrů.

Rovněž byla nevyhnutelná úprava území včetně asanačních prací a v neposlední řadě byla nutná příprava podrobné dokumentace pro územní a stavební řízení.

Město prodávalo areál s nulovou stavební připraveností

Musíme zdůraznit, že ze strany Města byl areál prodáván s nulovou stavební připraveností. Všechny potřebné kroky musela realizovat na vlastní náklady pouze naše společnost, což také logicky ovlivnilo výši nabízené ceny. Před zahájením samotných projekčních prací musely být vypracovány rozsáhlé koncepční studie, které prověřovaly varianty zástavby jednotlivých pozemků, a to zejména s ohledem na výrazný terénní zlom, na konstrukce původních objektů a na vzhled nových objektů směrem k veřejným prostorům. Byla vypracována podrobná a značně nákladná projektová dokumentace pro územní řízení, kdy projekčním pracím předcházelo chybějící podrobné zaměření areálu, IGP průzkum, vsakovací zkoušky a podobně. Rovněž bylo třeba rozklíčovat, definovat a technicky, majetkově a právně narovnat skutečnost, že přes celý areál byly vedeny některé sítě TI (například sdělovací kabel) bez příslušných věcných břemen, o čemž jsme bohužel nebyli při prodeji vůbec informováni.

Také bylo zapotřebí zadat a nechat proběhnout zjišťovací řízení ohledně posouzení vlivu na životní prostředí. Přestože jsme si byli vědomi administrativní náročnosti příslušných procesů, náš původní rakouský partner považoval délku souvisejících správních řízení v České republice za nepřiměřenou a od celého projektu odstoupil.

Tento stav nyní nahrazujeme jiným provozním záměrem, v důsledku kterého jsme požádali o prodloužení původních termínu.

Odstoupením od smlouvy by jatka finančně vykrvácela

Je skutečností, že původní omezující termíny pro ukončení výstavby se ukázaly být příliš ambiciózní. Stejně tak je tomu u stanovených počtů budoucích zaměstnanců v nových provozech, kdy ve znojemském regionu došlo k výraznému snížení nezaměstnanosti.

Proto jsme požádali město Znojmo o modifikaci původních kritérií. O našem posledním návrhu má být finálně rozhodnuto na zastupitelstvu dne 24. února, přičemž zastupitelé náš návrh předběžně odsouhlasili výraznou většinou hlasů na svém předchozím jednání již 9. prosince 2019.

Ve svém článku se zastupitel Pavel Nevrkla pozastavuje nad tím, že zakoupené nemovitosti jsou zastaveny bance.

Zůstává však běžnou praxí, že taková komerční výstavba je financována z bankovních úvěrů, jako je tomu i v našem případě. Jen za provedené demoliční, přípravné a projekční práce již naše společnost vynaložila prostředky v řádech několika milionů korun. Další prostředky jsou připraveny na samotnou výstavbu objektů.

Autor článku si je jako právník nepochybně vědom toho, že v případě odstoupení města Znojma od původní kupní smlouvy si strany musejí vypořádat vynaložené náklady a Město by při navrácení pozemků bylo povinno nejenom vrátit zaplacenou kupní cenu, nýbrž také uhradit náklady na provedené demolice a též náklady na stavební připravenost, které dané nemovitosti výrazně zhodnotily.

Nyní se totiž již nejedná o areál zastavěný nefunkčními objekty, jako tomu bylo v okamžiku koupě, ale o stavebně připravené území, na které existuje námi financovaný územní záměr.

Případný pokus o odstoupení od smlouvy by zablokoval výstavbu na daném místě na řadu let.

Navíc pro takové odstoupení od smlouvy ze strany Města není dosud žádný prostor, protože dle stávajícího platného znění kupní smlouvy má být výstavba dokončena až v roce 2021.

Řešení zůstává v rukou zastupitelů

Zveřejněný příspěvek chápeme především jako snahu jeho autora zviditelnit svůj opoziční názor jako zastupitele.

Je nepochybné, že konverze areálu bývalých jatek je náročným projektem, který se potýká s celou řadou dílčích problémů. Jak však ukazuje například výstavba obchvatu Znojma, s takovými problémy je třeba u složitějších projektů počítat vždycky. Řešit je odstoupením od smlouvy se zcela problematickou návratností a za složitých právních podmínek nepovažujeme ani za vhodné, ani za nezbytné.

Za naši společnost proto chceme znovu deklarovat, že uděláme vše pro to, aby na místě vyrostl v dohledné době funkční areál s příslušnou mírou zaměstnanosti, který dané území významně zhodnotí.

Jiří Kún

jednatel

K-Produkt Holding, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *