Čtyřicátý přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě

Už 9. ledna startuje čtyřicátý přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě. Veškeré přednášky se budou konat v Dolním sále Znojemské Besedy na Masarykově náměstí 22 od 19.00 hodin.9. 1.

PhDr. Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Městské museum ve Znojmě. 140 let starý odkaz našich předků a inspirace pro budoucnost.

Předchůdcem Jihomoravského muzea ve Znojmě bylo městské muzeum založené znojemskou měšťanskou honorací v roce 1878. Již v září 1879 byla na znojemském hradě uspořádána první velká muzejní výstava. Musely však uplynout tři desítky let, než se muzeum usadilo na hradě natrvalo. Vrcholná éra znojemského městského musea přichází pak v meziválečném období díky spolupráci kustoda Antona Vrbky a starosty Josefa Mareše. Jak muzeum tehdy fungovalo, jak vypadaly muzejní expozice, v čem nám může být tehdejší muzeum inspirací pro budoucnost? Odpovědi budou předloženy v úvodní přednášce muzejního přednáškového cyklu na prahu třetího desetiletí 21. století.

16. 1.

Vlastimil Schildberger (Moravské zemské muzeum)

Konec pancéřové legendy, šikovatele Kurta Knispela“

Kurt Knispel – tankové eso – dosáhl  neuvěřitelných 168 uznaných vítězství a byl těžce zraněn u Vlasatic a pohřben ve Vrbovci. V dubnu 2013 byly jeho ostatky v této lokalitě nalezeny a identifikovány a v listopadu 2014 byly uloženy v oddělení německého válečného hřbitova na brněnském Ústředním hřbitově společně s 41 dalšími padlými německými vojáky z různých koutů Moravy a Slezska. Přednáška se zaobírá právě jeho exhumací.

23. 1.

Mgr. Jan Galeta (Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MU)

Znojemská Beseda a Deutsches Bürgervereinhaus

Ve Znojmě došlo ve druhé polovině 90. let 19. století k situaci, kdy si místní české i německé měšťanstvo vybudovalo reprezentativní spolkové a společenské budovy, spadající do kategorie tzv. národních domů. Přednáška zájemce seznámí s historií výstavby těchto objektů, s osobami, které se o ně nejvíce zasloužily a hlavně také s jejich architekturou, stylem a prostorem.

30. 1.

Evermod Gejza Šidlovský, O. Praem.

Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.

Dějiny premonstrátského řádu v Českých zemích

Na sklonku roku 1120 zakládá Norbert z Xanten spolu se třinácti druhy ve francouzském údolí Prémontré u Laonu klášterní komunitu, jejímž základem se stal společný život bratří po vzoru prvotní církve. Malé mnišské společenství se stalo základem Řádu premonstrátů, který do českých zemí přivedl olomoucký biskup Jindřich Zdík. Přednáška představí dějiny působení premonstrátů v našich zemích a zahájí připomínku 830. výročí založení kanonie v Louce, jednoho z nejvýznamnějších řádových domů ve střední Evropě.

6. 2.

Mgr. David Rožnovský, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Znojemsko v lesku zlatavého bronzu

Znojemsko lákalo svými příhodnými přírodními podmínkami k osídlení již v hlubokém pravěku. Během tisíců let se zde vystřídala řada kultur. Mezi nejvýraznější patří kultury doby bronzové, zejména pak z její starší fáze. V této době se setkáváme s únětickou kulturou, jejíž nositelé osídlili Znojemsko velmi hustě. Také v dalších fázích doby bronzové je osídlení poměrně intenzívní. Právě památky doby bronzové, což je epocha, ve které se událo mnoho společenských změn, nám přiblíží tato přednáška.

13. 2.

Mgr. Eliška Leisserová

Moravští Charváti

Moravští Charváti patří k etnické menšině, která si až do tzv. vnitřního odsunu po druhé světové válce zachovala autochtonní lidovou kulturu především ve třech obcích na tehdejším drnholeckém panství. Jmenovitě se jedná o Jevišovku, Dobré Pole a Nový Přerov. Cílem přednášky není pouze objasnit etnickou historii moravských Charvátů, ale zmínit i současné snahy o revitalizaci jejich identity. Mimo jiné si uvedeme v současnosti se realizující novodobé muzeum v prostorách fary v Jevišovce, které by mělo zmapovat historii i současnost této etnické menšiny a kolektivní monografii Barvy chorvatské Moravy.

20. 2.

Mgr. Pavel Macků (Národní památkový ústav, ÚOP v Telči)

Středověká zbroj

Netradiční přednáška tvořená oblékáním do zbroje z poloviny 14. století, doprovozená odborným komentářem a možností vyzkoušet jednotlivé části zbroje a zbraní posluchači. V rámci výkladu se posluchač seznámí s možnostmi pasivní ochrany v době Karla IV., její funkčností a zároveň budou názorně vyvráceny některé mýty, které se o zbrojích a rytířích tradují od dob romantismu. Průběh přednášky se částečně odvíjí od dotazů posluchačů, kteří na závěr uvidí i několik šermířských technik proti ozbrojenci i člověku beze zbroje.

27. 2.

Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Královničky. O jednom zapomenutém letničním obyčeji.

S příchodem časného léta se ke slovu dostává tzv. cyklus letničních obyčejů, který zahajuje svátek Nanebevstoupení Páně slavený čtyřicet dnů po Velikonocích a následují jej samotné Letnice čili svátek Seslání Ducha svatého. Ty letos připadnou na 31. května. Letnice, svátky zeleně, si věřící připomínají padesát dní po Velikonocích. V jejich období dříve mnohými obcemi procházely průvody královniček. Ty se svým charakterem sice podobaly jarní obchůzce se Smrtkou, jejich původní význam byl však odlišný. Obyčej byl na většině území Moravy zapomenut ještě před koncem 19. století. Probíhal dříve i v našem kraji a víme něco o jeho průběhu?

5. 3.

Mgr. Martin Kuča (soukromý badatel)

Kamenné suroviny využívané v době kamenné na jihozápadní Moravě.

Již vloni avizovaná, leč nakonec pro nemoc neuskutečněná přednáška pojedná komplexně o kamenných surovinách využívaných na Znojemsku, Moravskokrumlovsku a jihozápadním Brněnsku. Poukáže na bohaté zdroje lokálních surovin a na jejich druhovou pestrost. Zároveň bude referováno i o vzdálených importech, dokládajících čilé obchodní kontakty lidí již v době kamenné.

12. 3.

Mgr. Petr Eckl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Apoštol Vídně a Varšavy – tasovický rodák a světec Klement Maria Hofbauer

Patron pekařů, apoštol dvou evropských hlavních měst, kněz a řeholník, s jehož jménem je spojováno uvedení redemptoristů do zaalpského prostoru, tím vším je sv. Klement Maria Hofbauer. Přednáška připomene nejen 200. výročí od jeho smrti, ale i neobyčejný život syna řezníka z Tasovic v pohnutých časech rodící se „nové“ Evropy.

19. 3.

Mgr. Tomáš Valeš, PhD. (Ústav dějin umění, AV ČR, v.v.i.)

Výtvarní umělci baroka ve službách louckého kláštera.

Přednáška bude zaměřena na představení umělců a uměleckých realizací spojených s premonstrátským klášterem v Louce u Znojma. Mimo areál samotné kanonie zavede posluchače také na bývalé klášterní fary a patronátní kostely, tedy všude tam, kde je možné najít stopy kulturního a duchovního působení premonstrátského řádu. Mimo známých uměleckých osobností jako byl např. Franz Anton Maulbertsch, bude pozornost věnována i lokálním autorům a méně známým či nově objeveným uměleckým dílům.

26. 3.

Ing. Radomír Němec (Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Pulsatilla z. s.)

Tajemné příběhy rostlin v Podyjí

Podíváme se společně do pestré říše rostlin údolí Dyje. Jaká tajemství nese netík Venušin vlas, večernice smutná nebo lomikameny? Těšit se můžete na pěkné fotografie rostlin a jejich neotřelé příběhy.

Renata Hurníková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *